§1 Navn, hjemsted, formål.
Navnet er: Torsdagsklub Bogense.
Klubben har hjemsted i Nordfyns Kommune.
Adressen er formandens adresse.
Klubbens formål er at samle pensionister og
efterlønsmodtagere til forskellige aktiviteter/under-
holdning og socialt samvær.

§2 Ledelse.
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 bestyrelsesmed-
lemmer sant 2 suppleanter for bestyrelsen, der alle
vælges for en 2-årig periode på Torsdagsklubbens 
ordinære generalforsamling.
2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.
3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
2 suppleanter for bestyrelsen er skiftevis på valg
i lige og ulige år.
2 bilagskontrollanter vælges for en 2-årig periode
og er skiftevis på valg i lige og ulige år.
1 suppleant for bilagskontrollanter vælges for en
1-årig periode.
Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelses-
møde efter den ordinære generalforsamling og aftaler,
hvem der skal være formand og kasserer.

Såfremt der ikke kan findes en kasserer blandt besturelsens medlemmer, kan bestyrelsen udpege et menigt medlem af foreningen som kasserer eller evt. lave aftale om at bogføring og regnskabmed 3, part.
Formand og kasserer har tegningsret på klubbens
vegne i forhold til bankforbindelse etc.
Det et formålstjenligt, at bestyrelsessuppleanterne deltager
i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.
Bestyrelsens sammensætning bekendtgøres ved først-
kommende arrangement samt på klubbens hjemmeside:
www.torsdagsklubbogense.dk hurtigst muligt.
Den nye bestyrelse træder i funktion umiddelbart efter det
sidste forårsarrangement.

§3 Ordinær Generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen
af marts måned.
Ordinær generalforsamling adviseres skriftligt med mindst
14 dages varsel, ved annoncering i Torsdagsklubbens program.
Regnskabåret følger kalenderåret.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være brstyrelsen i hænde,
senest 14 dage før den ordinære generalforsamling afholdes.

§4 Dagsorden for ordinær generalforsamling
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Valg af referent.
 4. Bestyrelsens beretning.
 5. Aflæggelse af regnskab ved kasserer.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer - 2 i lige årstal og
      3 i ulige årstal.
 8. Valg af suppleanter - 1 i lige årstal og 1 i ulige årstal.
 9. Valg af bilagskontrollanter - 1 i lige årstal og 1 i ulige årstal.
10. Valg af suppleant for bilagskontrollanter - 1 hvert år.
11. Eventuelt.

Del siden