§5 Ekstraordinær generalforsamling.
Efter anmodning fra mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
eller mindst halvdelen af de stemmeberettigede med-
lemmer, skal der indkaldes til ekstraordinær general-
forsamling med mindst 14 dages varsel.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest
4 uger efter anmodningens fremsættelse.
Indkaldelse sker via annoncering i Ugeavisen og opslag
på Torsdagsklubbens hjemmeside:
www.torsdagsklubbogense.dk

§6 Stemmeret og valgbarhed.
Stemmeret og valgbarhed gælder for alle medlemmer,
som har betalt fuldt kontingent for indeværende
periode.

§7 Afstemninger.
Valg til ledelsen afgøres altid ved skriftlig afstemning,
hvis der er flere kandidater end det antal, der skal
vælges til de forskellige poster.
Afstemning på ordinær generalforsamling:
Beslutninger/forslag afgøres ved simpelt flertal.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
Afstemning på ekstraordinær generalforsamling:
Beslutninger/forslag kan kun vedtages såfremt 3/4 af de
tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer
for.
Både på ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal
afstemning, om beslutninger/forslag foregå skriftligt, hvis
forsamlingen udtrykker ønske herom.
Der kan aldrig stemmes ved fuldmagt.

§8 Økonomi.
Klubbens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut. 
Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen
er bemyndiget til, under særlige omstændigheder at ændre det fastsatte
kontingent for den indeværende sæson.
Ved klubbens opløsning skal de økonomiske midler tilfalde
lignende klub/klubber i den tidligere Bogense kommune.
Bestyrelsens, undervisernes og andre medhjælperes arbejde
er ulønnet og betragtes som frivilligt socialt arbejde.

§9 Protokol.
Bestyrelsen fører beslutningsprotokol fra de afholdte møder.
Ved klubbens eventuelle ophør tilfalder protokollen Lokal-
historisk Arkiv i Bogense.

Som vedtaget på generalforsamling den 16. marts 2022

Del siden